روند تحولات سیاسی در ایران؛ استقرار حکومت ًعدل علیً

کورش اعتمادی

زمزمه شرکت ًاصلاح طلبان ً حکومتی در ً انتخابات ً سال آینده مجلس شورای اسلامی، بویژه پس دیدار اخیر محمد خاتمی با گروهی از نمایندگانِ مجلس، ًرهبر ً و جناح متصل به او را واداشت تا با واکنشی سخت شروع ًفتنه ً ای دیگرعلیه نظام اسلامی را هشدار دهند. میدانیم منظور ًرهبر ً از ًفتنه ً آن قیامِ مردمی بود که در سال گذشته به سبب تقلب انتخاباتی در دهمین دور ریاست جمهوری رژیم اسلامی پا گرفت و بیرحمانه بفرمان مستقیم او به خاک و خون کشیده شد. ًرهبر ً جمهوری اسلامی و یارانش بخوبی آگاه هستند با توجّه به بحرانهای عدید داخلی و بین المللی حکومت و از سر گذارندن خیزش عمومی مردم در سال 88 ، دیگر نظام تاب تحّمل اعتراض مردمی دیگری را نخواهد داشت. از همین رو ازهم اکنون تا سال آینده که آغاز دور جدید ًانتخابات ً مجلس شورای اسلامی است، ًرهبر ً و همدستانش تلاش میورزند همهء ترفندهای لازم را بکار بندند تا بار دیگر همانند سال گذشته در مقابل بحرانِ اجتماعی دیگر غافلگیر نشوند.

این واقعیتی است آشکار و همهء شهروندان آگاه و خردمند کشورمان میدانند مبنای 32 سال ًانتخابات ً در جمهوری اسلامی، ریا و تقلب و به سُخره کشیدن افکار عمومی بوده است. همه میدانند جمهوری اسلامی پس از 32 سال بحرانهای داخلی و خارجی خود در شرایط امروز در شکننده ترین دوران حیات سیاسی خود بسر میبرد. جنبش اعتراضی مردم پس از تقلب انتخاباتی دور دهم ریاست جمهوری بسیار برای رژیم جانکاه و فرساینده بود، بگونه ایکه بسیاری از رهبران حکومت امید ماندگار شدن نظام اسلامی به سبب گستردگی آن قیام مردمی را از دست داده بودند. امّا رژیم توانست با بکاربستن خونین ترین روش های سرکوب علیه مردم، جنبش اعتراضی مردم را مهار و در کنجی خاموش نگهدارد. ولی حکومت خوب میداند سکونِ جنبشِ اعتراضی مردم در شرایط کنونی علیه رژیم موقتی بوده و مردم به سبب خشونت لجام گسیخته حکومت است که دست از اعتراضات علنی بر کشیده تا در فرصتی دیگر حکومت را به چالش فراخوانند. امّا در نزد حکومتگران کنونی جمهوری اسلامی و در شرایط سیاسی امروز جامعه، عمل پیشگیرانه جهت پرهیز از بحرانی دیگر بویژه در رابطه با ًانتخابات ً دور آینده مجلس شورای اسلامی برای حکومت حیاتی است تا زمینه های آغاز اعتراضات اجتماعی دیگر بنیاد نظام را به خطر نیاندازند.

بهر رو میبایست این واقعیت را پذیرفت، ً انتخابات ً به هر شکل و عنوان اش برای رژیم آنگونه که در این 32 سال رایج بوده است، دیگر آن مفهوم و محتوی گذشته را ندارد. رژیم میداند پیش درآمد هر جرقه اعتراضی در هر دور ًانتخابات ً، بمعنای آغاز خیزش مردمی است که بی یشک حیات سیاسی رژیم را سخت بمخاطره خواهد انداخت. از همین رو است مشاهده میکنم در روزهای اخیر، حکومت همهء نیروهای خود را فراخوانده تا با اعلام رسمیِ جنگ از سوی ًرهبر ً ی بر علیه مخالفین پا بمیدان بگذارند تا هر ندای اعتراض ولو خودی را خاموش سازند. میشود اذعان داشت یکی از پاشنه های آشیل حکومت در داخل بخشا ً همین انواع انتخابات فرمایشی است که در هر دوره ای به سبب وقوع نزاعهای سیاسی، تهدید جدی برعلیه موجودیت حکومت محسوب میشوند. و از سویی دیگر میدانیم حکومت فقط برای توجیه مقبولیت نظام در سطح بین المللی است تن به برگزاری این نمایشهای انتخاباتی میدهد. ولی از جهات دیگر سردمداران حکومت بیم آنرا میدهند در صورت تکرار دوباره یک جنبش اعتراضی مردمی همانند سال گذشته به بهانه تقلب انتخاباتی، اینبار نظام قادر به کنترل اوضاع نباشد. از این رو است اینبار در رابطه با ًانتخابات ً دور آینده مجلس شورای اسلامی، ًرهبرً ناچار میگردد جهت پیشگیری از وقوع هر حادثه ناگوار دیگری علیه حکومت اقدامات عاجلانه خود را پیش از موعد مقرر بکار بندد. ًرهبر ً در سخنرانی روز چهارشنبه ( 8 دی ، 29 دسامبر) به سبب نزدیکی دور آتی انتخابات مجلس شورای اسلامی و شرکت احتمالی گروه ًاصلاح طلبان ً حکومت در این انتخابات همهء یاران خود را فرامیخواند تا یکدل و همصدا به ستیز بر علیه ًفتنه گران ً در دور آینده ًانتخابات ً مجلس شورای اسلامی بسیج شوند. او در ابتداء این سخنرانی به صراحت اعلام میدارد: ًفتنه ً سال 88 چالش بزرگی برای نظام بودً. در همین سخنرانی ًرهبر ً به روشنی جناح ًاصلاح طلبان ً درون حکومت و رهبران موسوم به جنبش سبز را همداستان با ً دشمن ً انقلاب اسلامی معرفی میکند. ًرهبر ً که خود همیشه آغازگر فرمانِ سرکوب و تسویه حساب خونین علیه رقبا در صحنه سیاست کشور بوده است، اینبارهم صریحا ً ًاصلاح طلبان ً درون حکومت را وابسته به دشمن و دشمن به انقلاب اسلامی برمیشمرد تا زمینه ساز ورود یاران خود به صحنه برای صحنه گردانی سناریوی حذف مخالفین خودی در درون نظام باشد. در همین رابطه او در سخنرانی روز 8 دی ضمن ستودن حضور مردم در 9 دیماه سال گذشته در خیابانها، بواسطه حمایت از او و صیانت از نظام جمهوری اسلامی میگوید: ًگناه بزرگِ رهبرانِ اعتراضات سال گذشته امیدوار کردن دشمن بوده است ً. در این سخنرانی او میافزود: ً حضور گسترده رأی دهندگان در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، مایه موفقیت حکومت است، امّا ًفتنه ً گران با ایجاد فتنه و امیدوار کردن دشمن به انقلاب اسلامی و ملت صدمه زد ً.

در جمهوری اسلامی همیشه رسم بر این بوده است توپ و تشر نخستین علیه مخالفین و حذف دگراندیشان از صحنه سیاست را ابتداء ًرهبر ً بزند تا دیگر سرکردگانِ حکومت که تحت فرمان او هستند، یک به یک پا بمیدان بگذارند تا کینه جویانه پیش زمینه های یک تسویه حساب جدی و فیزیکی در سطح کشورعلیه مخالفین را طرح بریزند. روشن است کارگزاران این ماشین سرکوب همیشه افراد و حلقه های شناخته شده ای در حکومت هستند که بسیار ماهرانه قادر هستند فرمانِ سرکوبِ ًرهبر ً جهت حذف مخالفین و دگراندیشان از صحنه سیاست را تئوریزه کنند. حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان رژیم، حیدر مصلحی وزیر اطلاعات، محسن اژه ای دادستان کشور و سخنگوی قوه قضائیه، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، برخی از نمایندگان جناح اصولگرای مجلس از جمله الیاس نادران و جعفر شجونی با همراهی حزب مؤتلفه اسلامی و در نهایت ًبیت رهبرًی که اینبار همه با هم سمفونی رقص مرگِ مخالفین را بصدا درآورده اند. همهء قرائن و سخنرانی این حلقه های سرکوب در روزهای اخیر بیانگر یک واقعیت است که رژیم در پی سرکوب گسترده ای از مخالفین خودی در سطح کشور است تا حکومت بتواند بدون هر نجوای اعتراضی، یکدست و یکصدا ًانتخابات ً سال آینده مجلس شورای اسلامی را برگزار کند. بگونه ای که میشود بوضوح فهمید حکومت بنا دارد درنخستین تجربه یکصدایی کردن مجلس فرمایشی خود، در مسیری گام بردارد که اداره کامل دور آینده مجلس شورای اسلامی یکجا در انحصار یک گروه معین از هواداران نظم سیاسی موجود قرار گیرد. بعبارتی دیگر جمهوری اسلامی پس از 32 سال و پس از همهء نمایشهای انتخابات دروغین خود قصد دارد ًانتخاباتی ً را برگزار کنند که دیگر محل اعرابی حتا برای ابراز انتقادهای گروه های خودی هم نباشد. بزعمی دیگر روند سیاسی که جمهوری اسلامی برای تثبیت بقاء خود در آینده در نظر گرفته است، نفی کامل ًجمهوریت ً نیم بند و جعلی نظام است که هر بار به بهانه همین موضوع ًانتخابات ً، این فرصت برای حکومتیان و برخی گروه های ًاپوزیسیون ً فراهم میشد تا با فریب افکارعمومی، جمع گسترده ای از شهروندان ایران را به پای صندوق های رأی بسیج کنند. به گمانی دیگر میبایست این واقعیت را پذیرفت که روند تحولات سیاسی در جمهوری اسلامی به جهاتی سوق یافته است که تئوری قدیمی مصباح یزدی مبنی بر استقرار حکومت ًعدل علی ً که همهء چیز میبایست بدون چون و چرا در گروی اختیار و فرمان ولی فقیه قرار گیرد در حال تحقق میباشد. بی شک در چنین حاکمیتی متکی بر ًمهدویت ً ناب، نقش مجلس و نهادهای ًنظارتی ً حکومت دیگر غیرضروری بوده و قانون خدا که ناظر و مجری آن تنها ولی فقیه میباشد میبایست در همه سطوح و همهء فصول در جامعه پیاده شود و از سوی مردم تمام و کمال پذیرفته شوند.

کورش اعتمادی
استهکلم 2 ژانویه 2011


/ 0 نظر / 15 بازدید