پخش شایعات متعدد بدنبال سکته فردی در بازار تهران

گزارش دریافتی: ظهر چهارشنبه فوت مردی سالخورده در اثر سکته قلبى در گوشه شرقى سبزه میدان موجب تشویش در بازار و تجمع مردم شد. فوت این فرد سالخورده که وسط خیابان از حال رفت، موجب بروز شایعات مختلفى در بازار شد به گونه اى که برخى از حمله و یورش ماموران لباس شخصى و قتل یکى از بازاریان خبر دادند. پخش این خبر با توجه به اعتصاب گسترده دو هفته گذشته یک شوک بزرگ به بازار وارد کرد. مردم و حتى بازاریان این شایعه را خبر واقعى پنداشته و سعى کردند به سرعت خود را به محل حادثه برسانند. در حدود ساعت ۱۲ جلوى مسجد شاه و در تقاطع خیابان ناصر خسرو با سبزه میدان جمعیت زیادی جمع شدند و با توجه به شرایط پیش آمده نیروهاى انتظامی بلافاصله در محل حضور پیدا کردند و مانع تجمع مردم شدند. با این وجود پخش شایعه یورش ماموران و قتل یک نفر در محدوده بازار براى چند ساعت بازار تهران را دچار شوک کرد.

/ 0 نظر / 7 بازدید